REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:„Lato z La-Le”

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest

La-Le spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Glogera 36b 31-222 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorcóww KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000716373, REGON: 369363283, NIP: 676 25 44 368 Kapitał zakładowy: 5.000 złotych.(zwana dalej: „Organizatorem”).

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:
  1. stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
  2. standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  3. imienne konto w serwisie Facebook/Instagram

Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

§3 Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].
  2. zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
  3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
  4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].
 3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 4. Konkurs trwa od 01.07.2023 od 10.00 do 31.08.2023 do godziny 23:59
 5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.la-le.pl („strona www”). Fanpage’a Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, poczty email oraz Tik-Tok
 7. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie na adres mail konkurs@la-le.pl zdjęcia przedstawiającego zakupione zgodnie z zasadami konkursu kosmetyki LA-LE
 8. Zasady konkursu
  1. Dokonanie zakupów kosmetyków na stronie www.la-le.pl w terminie od 01.07.2023 do 31.08.2023 za kwotę nie mniejszą niż 300 złotych
  2. W opłaconym koszyku zakupowym musi znaleźć się co najmniej jeden produkt z kategorii Lato z La Le znajdującej się na stronie organizatora konkursu www.la-le.pl pod adresem https://la-le.pl/pl/c/LATO-Z-LA-LE/56
  3. Na adres mailowy wskazany przez organizatora tj. konkurs@la-le.pl należy przesłać zdjęcie wykonane zgodnie z zadaniem konkursowym . Do maila prosimy dołączyć numer zamówienie i niezbędne dane kontaktowe w tym: imię i nazwisko, numer telefonu
  4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
  5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub .JPEG
  6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików
 9. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania – oznacza to, ze może wielokrotnie dokonać zakupu i wysłać mail z kolejnym zdjęciem.
 10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 12. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 13. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.
 14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.
 15. W konkursie biorą udział jedynie osoby, które dokonały zakupu poprzez naszą stronę internetową czyli la-le.pl

 §4  Nagrody

 1. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwycięzców
 2. Organizator wybierze 3 najbardziej kreatywne i najładniejsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone.
 3. Decyzje podjęte przez czteroosobową komisję konkursową  są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu
 4. Nagrodami w Konkursie są
  1. Nagroda za pierwsze miejsce w konkursie to Wyjazd z Relaksmisja.com na Sardynię dla 1 osoby. Jest to wyjazd zorganizowany również pod kątem spędzania czasu więc jedna osoba nie będzie pozostawiona bez opieki organizatora.
  2. Nagroda za drugie miejsce w konkursie to Zestaw kosmetyków o wartości 1000 złotych
  3. Nagroda za trzecie miejsce w konkursie to Zestaw kosmetyków o wartości 500 złotych
 5. Wyniki konkursu (imię i nazwisko) zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 6. Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub na adres e-mail w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
 9. W celu realizacji nagrody Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu lub adresu e-mail.
 10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem (np. Poczty kurierskiej, paczkomatów InPost, etc.)
 11. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.

 §5 Reklamacje

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

§6 Prawa autorskie

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego praca konkursowa) jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.
 3. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być praca konkursowa złożona przez niego w celu udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia

§7 Dane osobowe. RODO.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu.
 5. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres dostawy podany w celu dostarczenia nagrody.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
 7. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 12. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
 14. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://la-le.pl/regulamin
 2. Serwis Facebook/Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/Instagram, ani z nim związany.
 4. Facebook/Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu.
 5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook/Instagram do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 6. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium